Tepelná čerpadla máme skladem! Neváhejte a kontaktujete nás...

Úsporné kotle na tuhá paliva

Navrhneme Vám kotel přesně pro Váš dům / byt, podle jeho skutečných potřeb a Vašich požadavků a přání. Když nám svůj záměr svěříte, vyřešíme vaše problémy s vytápěním, jak nejlépe to půjde.

Předimenzovaný kotel má zbytečně vysoké provozní náklady i pořizovací cenu. Navíc vás jeho obsluha bude stát mnohem více času a komplikací. Špatným návrhem kotle se dá mnoho zkazit. Nezvyšujte si zbytečně náklady na vytápění.

Navrhneme optimální řešení, úsporný kotel přesně pro Váš dům, nebo byt a předpokládané provozní podmínky. Velké úsilí věnujeme správnému zakomponování kotle do stávající topné soustavy. V tomto se bohužel setkáváme s mnoha zbytečnými chybami, jejichž náprava bývá složitá a finančně nákladná.

Někdy je vhodné topnou soustavu pro úsporný provoz přizpůsobit, uvědomte si, že většina úspor není dosahována na zdroji tepla, ale právě na spotřebičích – tedy radiátorech nebo podlahovém topení, pokud jsou optimálně seřízené.

Provedeme optimalizaci topné soustavy – snížíme Vaše provozní náklady na straně spotřeby tepla, aby váš nový kotel spotřebovával co nejméně plynu bez vlivu na komfort.

Optimálně zkombinujeme kotel s případným doplňkovým zdrojem tepla např. teplovodním výměníkem krbové vložky, termickými solárními panely, tepelným čerpadlem, apod.

Kontaktujte nás, domluvte si schůzku s naším technikem...

Pro všechny kotle na tuhá paliva platí základní podmínky. Tyto podmínky známe a při návrhu respektujeme. Tak Vám zajistíme energeticky úsporný provoz vytápění bez zbytečných problémů a komplikací s údržbou a servisem.

Nejde při tom o to, zda kotel dokáže při nevhodném dimenzování, nebo nevhodně řešené topné soustavě pracovat a topit. Jde však o to, jak úsporný bude jeho provoz za těchto nevhodných podmínek a kolik starostí a problémů budete muset při jeho provozu opakovaně řešit.

Letem-světem:

Vždy je nutné ke kotlům na tuhá paliva instalovat akumulační (taktovací) zásobník topné vody o patřičném objemu.
Bez něj není možné provozovat topení úsporně. Pro zajištění úsporného využití tepla, je nutné instalovat tzv. ekvitermní regulaci za akumulační/taktovací zásobník. Regulační prvky je potřeba správně dimenzovat, což se zpravidla neobejde bez výpočtu projektanta nebo velmi zkušené osoby v oboru hydrauliky topných soustav.

Stejně, jako u všech ostatních zdrojů tepla, je velkým problémem předimenzování. Pokud je kotel správně dimenzován, pak stačí taktovací zásobník o „menším“ objemu. Pokud je předimenzován vzhledem k tepelným ztrátám domu, musí se objem taktovacího / akumulačního zásobníku poměrně výrazně zvýšit. Výpočet tepelných ztrát domu a návrh kotle je tedy už z prostorových důvodů velmi vhodný.

Pro zajímavost k taktovacím zásobníkům:

Proces hoření se velmi obtížně reguluje. Lépe řečeno: „Pokud palivo hoří „naplno“, pak je proces hoření efektivní a kotel dosahuje parametrů, jaké udává výrobce. Jakmile však se začíná proces hoření regulovat, dochází k dramatickému snížení účinnosti.“

Akumulační / taktovací zásobník umožní provoz kotle v režimu na 100% (plné hoření na maximum a tím velmi významně přispívá k udržení výrobcem deklarované účinnosti kotle.

Jestliže je proces hoření regulován na straně spalovacího vzduchu, většinou na odtahu, tak hrozí nadměrné dehtování komína. Komín je pak nutné mnohem častěji čistit. Při nedostatečném čištění se komín stává vysloveně životu nebezpečným prvkem.  To všechno stojí čas i peníze… Taktovací zásobník, správně navržený, umožní provoz kotle bez „dušení“ a bez zanášení komína.

A)  Kotle na pevná fosilní paliva

Fosilním pevným palivem je veškeré uhlí včetně uhelných výrobků. Tyto kotle již nenabízíme, považujeme je za neekologické, zbytečně náročné na obsluhu a bez finančního smyslu ve srovnání s jinými zdroji tepla.

B)  Kotle na biomasu

Za biomasu považujeme veškeré ekologicky spalitelné přírodní materiály z obnovitelných zdrojů. Typicky se jedná o dřevo, dřevěné brikety, štěpku, slámu, obilné drtě, dřevěné nebo rostlinné peletky, rostlinná paliva atd. Mohou být automatické, nebo s plně manuální obsluhou.

Kotle na biomasu s automatickým podáváním paliva a násypkou

Při vhodném řešení a správném zakomponování do topné soustavy jsou vhodné, jako hlavní zdroj tepla pro rodinné domy, určené k trvalému bydlení. Umožňují i částečně automatický provoz s trvalou temperací. Vyžadují však obsluhu, jsou náročné na prostor (instalační, i na skladování paliva), vzhledm k tomu, že se stále jedná o spalovací proces, je třeba počítat s nečistotami (popel, prach atd.).

  • obsluha doplňuje násypku, z násypky je palivo automaticky dávkováno do spalovací komory
  • zapalování probíhá zpravidla automaticky (především u peletových)
  • podle velikosti násypky může postačovat zásah obsluhy i jednou týdně
  • násypkou může být i celá místnost, zvlášť vyhrazená na skladování paliva s patřičnými úpravami
  • mezi automatickými kotly jsou relativně vysoké cenové rozdíly, dané především stupněm komfortu obsluhy.

 

Z automatických kotlů na biomasu jsou pro rodinné domy vhodné především kotle na dřevní pelety. Kotle na štěpku, slámu, obilí apod., má smysl řešit až od vyšších instalovaných výkonů, většinou jsou pro rodinné domy a ve výkonech do 40 kW zcela nevhodné, především z důvodu mnohem vyšších nároků na palivové hospodářství a obsluhu.

Kotle na kusové dřevo

Vyžadují větší objem taktovacího / akumulačního zásobníku, než kotle peletové. Nejsou ideální  jako hlavní zdroj tepla pro rodinné domy, určené k trvalému bydlení, protože vyžadují častou obsluhu a v podstatě neumožňují automatický provoz s trvalou temperací. Jsou náročné na prostor (instalační, i na skladování paliva), vzhledem k tomu, že se jedná o spalovací proces, je třeba počítat s vyšší mírou nečistot (popel, prach atd.). Dřevo musí být suché! Vlhké dřevo znamená výrazně nižší účinnost kotle, zanášení spalovací komory (snížení účinnosti úsadami), nutnost častějšího odnášení popela a problém se zanášením komína. Při správném návrhu a použití jsou velmi vhodné jako doplňkový zdroj tepla pro venkovské bydlení, například k plynovému kotli nebo tepelnému čerpadlu.

1. Kotle prohořívací,

s plnou manuální obsluhou při každém zatopení i přiložení, tedy vyžadující denní obsluhu.

Princip je v běžném prohořívání paliva.

Výhodou je relativně nízká cena kotlů, nevýhodou je nízká účinnost oproti kotlům na dřevoplyn a poměrně problematické dimenzování.

Tyto kotle jsou vhodné spíše pro rekreační objekty s nárazovým využitím, naopak nejsou vhodné v objektech, kde je vyžadována trvalá temperace.

2. Kotle dřevozplyňující (na dřevoplyn)

Hoření probíhá za nedostatku kyslíku při čemž dřevo nejprve uhelnatí a je dále spalováno za vysokých teplot, přičemž vzniká plyn, podporující hoření.

Výhodou je relativně dlouhý interval mezi jednotlivými přikládkami (až 12 hodin) a vyšší účinnost kotlů než u běžného prohořívacího principu.

Nevýhodou jsou nároky na míru vlhosti dřeva a skladovací prostory.

Jedná se o provozně levné topení.

Tyto kotle jsou však vhodné spíše pro rekreační objekty s nárazovým využitím, naopak nejsou vhodné v objektech, kde je vyžadována trvalá temperace.

Navrhneme Vám kotel přesně pro Váš dům / byt, podle jeho skutečných potřeb a Vašich požadavků a přání. Když nám svůj záměr svěříte, vyřešíme vaše problémy s vytápěním, jak nejlépe to půjde.

Kontaktujte nás, domluvte si schůzku s naším technikem...